Kylä Lähtee!

HANKE PÄÄTTYI KEVÄÄLLÄ 2018

Kylä lähtee -logo.

Kuvaus Kylä lähtee! KyLä-hankkeesta

 

Lapin Liikunta ry hallinnoi Leader -hanketta, jonka tavoitteena on aktivoida ja innostaa alueen kyliä ja kuntakeskuksia liikkumaan oman hyvinvointinsa kehittämiseksi. Hankkeen toteutusaika 1.8.2016-30.4.2018 ja se toteutuu Peräpohjolan Leaderin hankerahalla. Kohderyhminä ovat kylien 13-18-vuotiaat nuoret sekä yli 65-vuotiaiden ryhmä.Toiminta-alue kattaa Rovaniemen, Kemin, Keminmaan, Tervolan, Simon ja Ranuan kunnat. 

Hankkeen tavoitteena on kokeilukulttuurin edistäminen yhdessä kylien vertaisohjaajien kanssa paikallisten tarpeiden mukaan. Kylien aktivoimiseksi pyrimme luomaan uusia ajatuksia ja toimintamuotoja, joita ovat muun muassa kunta- ja kylävierailut sekä kylien väliset tapahtumat.

Kylä lähtee! -hankkeen yhteistyötahoina on Lapin Liikunta ry, Peräpohjolan Leader ry:n toiminta-alueen kunnat (koulut, liikunta- nuoriso- ja sosiaalitoimet, kylätoimikunnat), eläkeläisjärjestöt, terveysalan paikallisyhdistykset, urheiluseurat, Santasport-Lapin Urheiluopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin aluehallintovirasto.

Hankkeeseen osallistuville kylille tarjotaan mahdollisuutta terveyskunnon mittauksiin ja vertaisohjaajakoulutuksiin. Mittauksia järjestetään heti hankkeen alussa ja sen jälkeen säännöllisesti noin puolen vuoden välein. Näin oman kunnon kehittymisen seuranta toimii motivaattorina fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä. Fyysisen kunnon mittareina käytetään Kunnon Mummola konseptia, InBody-kehonkoostumusmittausta sekä nuorille suunnattua Taitovalmiustestiä. Hankkeen huipennuksena on Luostolle suunnattu luontoretki.

Hankkeessa toimii ohjausryhmä, jossa edustajia seuraavista tahoista: Peräpohjolan Leader ry, Lapin Liikunta ry, Rovaniemen kaupungin maaseutupalvelut, Tervolan maaseutulautakunta, Keminmaan peruskoulu, Ranuan kunnan vapaa-aikatoimi ja Eläkeliitto Lapin piiri. Lisäksi jokaisesta hankealueen kunnasta on yksi edustaja.