Urheiluseurat

Liikuntakerhon ohjaajakoulutus (3 t) (6 t)

Liikuntakerhon ohjaajakoulutus on monipuolisen liikunnan koulutus, joka antaa ohjaajalle työkaluja ja tietoa erilaisista liikuntakerhojen toimintamuodoista, suunnittelusta, ohjaamisesta ja toteutuksesta käytännön läheisesti ja innostavasti.

Koulutuksen kohderyhmä

Liikuntakerhon ohjaajakoulutus sopii kaikille ohjaajille, jotka toimivat 6-12 -vuotiaiden liikuntakerhon ohjaajana esimerkiksi urheiluseuroissa ja tai kouluissa. Koulutuksen sisältöä sovelletaan kohderyhmän mukaan. Koulutuksen kesto on 6 tuntia ja se voidaan toteuttaa 2 x 3 tuntisena ja opettajille 3 tuntisena.


Ohjaajan apuna uudistetut Löydä liikunta taitokortit ja tuokiot

Löydä liikunta materiaalit sisältävät: tuokioita ja taitokortteja saliin, pihalle ja kentälle, maastoon, lumelle ja jäälle. Syksyllä 2013 valmistui kokeilumalleja nettiin ja materiaali on kaikkien tilattavissa kerhotoiminnan ohjaajille, opettajille ja valmentajille. Liikuntakerhon ohjaajakoulutuksesta osallistujat saavat taitokorttien ja tuokioiden mallit.


Liikkujaksi: innosta vähän liikkuvat onnistumaan (6h)

Joka kolmas lapsi liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikkumisen vähäisyyteen on useita eri syitä: motorinen kömpelyys, ylipaino, oppimisvaikeudet jne. Liikkujaksi -koulutuksessa pohditaan keinoja vähän liikkuvien lasten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi.           

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

-Liikunnan merkitys erityisesti vähän liikkuvalle lapselle

-Lasten motivointi ja kannustava ilmapiiri vähän liikkuvien lasten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi.

-Liikuntatehtävien kehittelyn periaatteet ja keinot sekä ohjaustapojen valinta vähän liikkuvien lasten innostamiseksi


Taitavaksi liikkujaksi (6h)

Taitavaksi liikkujaksi – koulutuksessa pohditaan ja kokeillaan käytännössä, miten lasten liikuntaa voi toteuttaa siten, että se tukee mahdollisimman hyvin lapsen taidon oppimista. Saat tietoa lasten motoriikan perustekijöistä, motoriikan kehittymisestä sekä taitojen oppimisen ja ohjaamisen perusteista ja keinoista. Koulutuksessa etsitään yhdessä motoristen taitojen oppimisen kannalta keskeisiä osia liikkuen, pohtien, keskustellen ja havainnoiden. Ohjaajana voit sisällyttää ohjauksiisi lasten taitojen oppimista tukevia asioita niin paljon kuin haluat – mielikuvitus vain on rajana. Koulutuksessa saat tietoa, taitoja ja käytännön työkaluja siihen, miten juuri sinusta tulee lasten taitojen oppimisen mahdollistaja!

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

* Lasten motoriikan perustekijät ja niiden kehittyminen

* Motoristen taitojen keskeisen osan löytäminen

* Motoristen taitojen opettamisen periaatteet

* Lapsen motivaation ja osaamisen huomioiminen liikunnan lähtökohtana

* Liikuntatuokion rakentaminen oppimiselle suotuisaksi: oppimisilmapiiri, toistojen maksimointi, monipuolisen oppimis-ympäristöjen luominen ja taidoiltaan eritasoisten lasten huomioiminen

Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset 1-taso

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt, Lapin Liikunta mukaan lukien, ovat rakentaneet valtakunnallisen 1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK-1), joka tarjoaa niin yksittäisille valmentajille ja ohjaajille kuin seuroille ja lajiliitoillekin mahdollisuuden kehittää valmennusosaamistaan alueellisesti lähellä valmentajien omaa toimintaympäristöä. 

Noin 50 tunnin koulutuskokonaisuuden(=12 teemakoulutusta sekä oppimis- ja etätehtävät) tavoitteena on saada valmentaja hallitsemaan yksittäisen harjoituskokonaisuuden sekä useamman harjoitusviikon suunnittelun, toteutuksen ja seurannan. Koulutukseen osallistuja voi halutessaan osallistua myös yksittäisiin teemakoulutuksiin oman kiinnostuksen mukaan. Koko VOK I tason suorittaakseen koulutukseen osallistuja suorittaa 50 tunnin yleisopintojen lisäksi lajiliiton edellyttämät lajiopinnot.

Kysy lajiliitostasi mahdollisuutta suorittaa lajiliiton 1-tasoa osallistumalla Lapin Liikunnan järjestämiin koulutuksiin.

1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUKSET

1. Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3 h) 2. Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu (3 h) 3. Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3 h) 4. Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa (4 h) 5. Liikunnallinen elämäntapa (3 h) 6. Taitoharjoittelu (3 h) 7. Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet valmennuksessa (2 h) 8. Fyysinen harjoittelu: voima, nopeus ja kestävyys (4h + 3h) 9. Kasvua ja kehittymistä tukeva harjoittelu (2 h) 10. Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h) 11. Tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa (2 h) 12. Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (3 h)

Yksittäisen koulutuksen hinta (2-3tuntia) on 26€/hlö. Koko tutkintokokonaisuudelle oma hinnoittelu. Kysy lisää allekirjoittaneelta.

Seurakehittäjä

Suvi Karusaari

040 8471321

suvi.karusaari@lapinliikunta.fi


1. KANNUSTAVA VALMENTAJA JA OHJAAJA (3t)

Harjoitusten ilmapiiri on keskeisin tekijä lasten harjoituksessa viihtymisen ja uuden oppimisen kannalta. Kannustava ohjaaja ja valmentaja voi omalla toiminnallaan luoda innostavan ja positiivisen ilmapiirin harjoituksiin. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää ohjaajat ja valmentajat hyvän ilmapiirin syntymiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä ryhmän erilaisten yksilöiden huomioimiseen harjoitustilanteessa. Koulutuksessa pohditaan myös valmentajan ja ohjaajan omaa koulutuspolkua. 

2. IHMISEN ELINJÄRJESTELMÄT JA HARJOITTELU (3t)

Hyvällä valmentajalla on kokonaiskäsitys elimistöstä, joka koostuu useista keskenään toimivista elinjärjestelmistä. Osaava valmentaja ymmärtää psykofyysisen kokonaisuuden ja sen vaikutuksen terveyttä edistävässä harjoittelussa. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tietää ihmisen elinjärjestelmien rakenteen ja toimintamekanismin pääkohdat sekä ymmärtää niiden merkityksen harjoittelussa.

3. OPPIMINEN JA OPETTAMINEN HARJOITUSTILANTEESSA (3t)

Valmennus ja ohjaaminen ovat opettamista valmennustilanteessa. Urheilijan oppiminen tapahtuu valmennustilanteessa valmentajan opettamisen seurauksena. Koulutuksessa käydään läpi opettamisen ja oppimisen taidot, palautteenannon eri tavat ja valmennuksen eri tyylit sekä valmennustilanteen organisointiin liittyviä tekijöitä. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tuntee oppimisen ja opettamisen perustaidot ja ymmärtää ryhmän koostumuksen sekä erilaisten valmennus-/ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen ja ohjaamiseen.

4. HERKKYYSKAUSIEN HUOMIOINTI HARJOITTELUSSA (4t)

Lasten ja nuorten hyvässä harjoittelussa on huomioitava lasten ja nuorten eri kehitysvaiheet. Eri ominaisuuksien herkkyyskaudet huomioimalla harjoittelun suunnittelussa saadaan aikaan paras oppimis- ja harjoittelutulos. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tuntee lasten ja nuorten eri kehitysvaiheet ja herkkyyskaudet sekä ymmärtää niiden vaikutukset harjoittelun suunnitteluun. Koulutuksen pääteemoja ovat lasten ja nuorten riittävä liikunnan määrä, elinjärjestelmien luonnollinen kypsyminen, liikunnallisten perustaitojen kehittyminen, fyysisten ominaisuuksien herkkyyskaudet sekä psyykkinen kehitys eri ikäkausina. Koulutuksessa käydään läpi myös lasten ja nuorten psyykkistä kehitystä eri ikäkausina.

5. LIIKUNNALLINEN ELÄMÄNTAPA (3t)

Lasten ja nuorten liikunnan ja harjoittelun keskeinen tavoite on kasvattaa heitä kohti liikunnallista elämäntapaa, joka kantaa läpi koko elinkaaren. Koulutuksessa käydään läpi liikunnalliseen elämäntapaan vaikuttavia tekijöitä elinkaaren eri vaiheissa. Koulutuksen muina teemoina ovat elimistön kehittyminen eri ikävaiheessa sekä drop-out –ilmiö ja sen ehkäiseminen. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tietää ihmisen kasvun ja kehittymisen vaiheet koko elämänkulun ajalta sekä eri ominaisuuksien kehittymisen herkkyyskaudet ja osaa huomioida niitä kohderyhmänsä harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa.

6. TAITOHARJOITTELU (3t)

Monipuolinen harjoittelu ja liikunta luovat hyvän pohjan eri tavoitteilla liikkuville ja urheileville. Hyvä valmentaja ymmärtää monipuolisen taitoharjoittelun merkityksen ja osaa rakentaa harjoituksista monipuolisia ja liikunnallisia perustaitoja kehittäviä. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja ymmärtää monipuolisen taitoharjoittelun merkityksen ja tietää, mitä ovat liikunnalliset perustaidot ja miten niitä harjoitetaan.

7. PSYYKKISET JA SOSIAALISET OMINAISUUDET HARJOITTELUSSA (3t)

Valmentajan ymmärrys psyykkisistä ja sosiaalisista ominaisuuksista ovat onnistuneen valmennustapahtuman edellytyksiä. Hyvä valmentaja tukee ja vahvistaa urheilijan innostusta, itsetuntoa, itseluottamusta sekä keskittymiskykyä. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja ymmärtää oman roolinsa urheilijan innostuksen, itsetunnon, itseluottamuksen ja keskittymiskyvyn tukemisessa ja vahvistamisessa ja osaa huolehtia siitä, että valmennustapahtumassa vallitsee positiivinen tekemisen meininki ja liikkumisen ilo.

8. FYYSINEN HARJOITTELU (7t)

Hyvä valmentaja tietää monipuolisen, laadukkaan ja määrällisesti sopivan sekä eri herkkyyskausille sopivan ominaisuusharjoittelun merkityksen urheilijan kehittymiselle. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja hallitsee voiman, nopeuden, kestävyyden ja liikkuvuuden kehittämisen pääperiaatteet ja ymmärtää, mitä ovat turvalliseen harjoitustilanteeseen liittyvät tekijät.

9. KASVUA JA KEHITYSTÄ TUKEVA HARJOITTELU (2t)

Hyvä valmentaja tiedostaa oman roolinsa ja merkityksellisyytensä ohjattaviensa kokonaisvaltaiselle kasvulle ja hyvinvoinnille. Hän osaa kohdella kaikkia tasapuolisesti ja reilusti ja ymmärtää ohjattaviensa arvon ihmisenä. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja ymmärtää oman vastuunsa ja valmentajan esimerkin vaikutuksen valmennettaviin sekä osaa toteuttaa reilun pelin periaatteita käytännössä. Koulutuksessa pohditaan myös, mitä eettisyys ja kokonaisvaltaisuus liikunnassa ja urheilussa tarkoittavat.

10. VALMENTAJANA JA OHJAAJANA KEHITTYMINEN (2t)

Kyky oman toiminnan ja osaamisen arviointiin sekä pyrkimys itsensä kehittämiseen ovat hyvän ja ammattitaitoisen valmentajan ja ohjaajan tunnusmerkkejä. Koulutuksessa käydään läpi omaa ajankäyttöä, toiminnan suunnittelua, arviointia ja tehtävien priorisointia. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja oman ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja oppii tiedostamaan oman toiminnan suunnittelun ja arvioinnin merkityksen valmentamiseen ja ohjaamiseen sekä sen vaikutuksen omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin.

11. TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT VALMENNUKSESSA (2t)

Valmennustilanne on aina vuorovaikutustilanne valmentajan ja urheilijan/urheilijoiden välillä. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat edellytys tietojen ja taitojen välittymiselle valmentajan ja urheilijan välillä. Tunteiden tunnistaminen edesauttaa valmentajaa vuorovaikutustilanneessa onnistumisessa. Koulutuksessa käydään läpi tunteiden tunnistamista, itseilmaisun ja kuuntelemisen taitoja ja valmentajan merkitystä hyvän ilmapiirin luomiselle sekä pelisääntöjä valmennuksessa ja ohjauksessa. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tuntee tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusteet sekä ymmärtää avoimen ja luottamusta synnyttävän ilmapiirin merkityksen valmennuksessa.

12. HARJOITTELUN SUUNNITTELU JA ARVIOINTI (3t)

Harjoittelun suunnittelu ja arviointi ovat laadukkaan valmennuksen ja ohjauksen kulmakiviä. Jokaisella harjoituksella tulee olla etukäteen mietityt tavoitteet ja suunnitelma, miten tavoitteisiin päästään. Valmentajan tulee myös arvioida tavoitteiden toteutumista. Koulutuksessa käydään läpi yksittäisen harjoituskerran suunnitteluun ja tavoitteiden asetteluun sekä arviointiin liittyviä tekijöitä ja rakennetaan yhdessä mallitunti tuntisuunnitelmalomaketta apuna käyttäen. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisen harjoitus- tai ohjaustapahtuman yleisellä tasolla. Tervetuloa ohjaajaksi! -koulutus on uuden ohjaajan ensimmäinen askel koulutuspolulla (3t)

Uudet koulutetut ohjaajat ovat tärkeitä, sillä heidän avullaan seurat voivat ottaa uusia lapsia ja nuoria mukaan toimintaansa ja samalla myös seuran toiminnan laatu paranee.


Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

- Lasten urheilun lähtökohdat tavoitteineen ja arvoineen sekä liikunnallinen kehitys ja monipuolisuus

- Ohjaajana ja valmentajana toimiminen

- Ohjaamisen perusteet: ryhmän hallinta ja harjoituskerran suunnittelu

- Koulutuspolulle ohjaaminen ja tuen löytäminen

Koulutus antaa perustietoa lasten urheilusta ja lasten kanssa toimimisesta sekä vinkkejä ryhmän hallintaan ja harjoituskerran suunnitteluun. Koulutus on tarkoitettu pääasiassa 6-11-vuotiaiden lasten ohjaajille ja valmentajille. Koulutus ei sisällä liikuntaosuutta.