Turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö

Turvallisen toimintaympäristön määritelmä

Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma 2020-2024 on laadittu tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa ja sen tavoitteena on kaikissa olosuhteissa vastuullinen liikunta ja urheilu. Vastuullisuusohjelman yksi keskeisimmistä kohdista on turvallisen toimintaympäristön rakentaminen kaikille urheilun ja liikunnan parissa toimiville. Turvallisella toimintaympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, jossa liikunta tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia ilman, että kukaan kokee kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käyttäytymistä. (Suomen Olympiakomitea 2020.)

Turvallisen työympäristön määritelmä

Turvallisessa työympäristössä työtilat sekä työ- ja tuotantomenetelmät on suunniteltu ja toteutettu niin, että työntekijät voivat työskennellä sekä liikkua turvallisesti. Työssä käytettävien koneiden ja työvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja töiden suunnittelussa sekä mitoituksessa täytyy huomioida työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset. Myös työmatkat ja työliikenne ovat osa turvallista työympäristöä. (Työturvallisuuskeskus 2021.) Turvallisessa työympäristössä huomioitavia asioita ovat muun muassa työtilat ja kulkuväylät, ergonomia, sisäilma sekä järjestys ja siisteys. (Työturvallisuuskeskus 2021; Työterveyslaitos 2021.)


Lapin Liikunnan turvallinen ja terveellinen toiminta- ja työympäristö

Epäasiallinen käytös ja häirintä

Lapin Liikunta edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäisee suoraa ja välillistä syrjintää omassa toiminnassaan. Pohjana on Lapin Liikunnan säännöt, yhdenvertaisuussuunnitelma ja Barents Urheilun toimintalinja.

Lapin Liikunnan ja Barents Urheilun toimenpiteet epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ennaltaehkäisemiseksi

Toimintaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan:

-        Lapin Liikunnan sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä

-        niiden järjestöjen, joiden jäsen urheilija on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä

-        urheilun eettisiä periaatteita

-        kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä

-        kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä, joka on Lapin Liikunnan toiminnassa mukana ja joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin (huoltajat, valmentajat, urheilijat ja muut toimihenkilöt).

Rangaistavaa on:

-        toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet

-        näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta

-        niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta  

-        syyllistyminen dopingrikkomukseen

-        toimiminen seuran tarkoitusta vastaan

-        seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella

-        liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen

-        syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen


Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:

-        huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

-        julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella

-        tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

-        epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa

-        väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu

-        urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi

-        kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys

-        vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta

-        lainvastainen mainonta

-        seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus

-        rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella

-        lahjonta


Lapin Liikunnan ja Barents Urheilun toimintamalli epäasiallisen käytöksen ja häirinnän käsittelemiseksi

Lapin Liikunnan hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista.  Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä. Lapin Liikunta voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle.

Lapin Liikunnan ja Barents Urheilun epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ennalta määritellyt seuraamukset

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, toimintakielto tai erottaminen edustamastaan järjestöstä.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin Lapin Liikunnalle suorittamiaan maksuja.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty Barents Urheilu toimintalinjan ohjeistuksessa ja urheilijan lajiliiton antidopingsäännöstössä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta.  Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.


Ohjeet lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ja vapaaehtoisille

Ohjeiden pohjana on käytetty Väestöliiton Et ole yksin-mallisääntöjä seurojen valmentajille.

Kunnioittava puhetyyli

Lapsille ja nuorille tulee puhua rohkaisten ja itsetuntoa vahvistaen.

Lapsia ja nuoria ei saa vähätellä, haukkua, uhkailla tai nöyryyttää missään tilanteessa.

Rasistista tai syrjivää kielenkäyttöä ei sallita missään tilanteessa.

Ketään ei jätetä vaille huomiota.


Kunnioittava kurinpito

Jos lapsi tai nuori toimii väärin, on tilanteeseen puututtava reilusti, kunnioittavasti ja lapsen kehitystason huomioiden. Lapsille ja nuorille tulee antaa selkeät ohjeet, ja huonoa käyttäytymistä ilmetessä antaa mahdollisuus pyytää anteeksi ja korjata toimintaansa. Lapsen ja nuoren kanssa tulee keskustella rauhallisesti ja asiallisesti tapahtuneesta.

Kaikenlaiset fyysiset, nöyryyttävät tai pelottavat rangaistukset ovat kielletty.


Seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä on kielletty

Seksuaalista häirintää on esimerkiksi seksuaalissävytteiset vitsit ja huomautukset, kehon ja ulkonäön kommentointi, epäasiallisten viestien lähettämien, seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet, seksuaaliset puheet tai kaksimieliset vitsit, homottelu tai huorittelu, vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset, epäasialliset seksuaaliset viestit, kuvat ja videot ja seksiä koskevat ehdotukset tai vaatimuksista.

Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi halventava puhe toisesta sukupuolesta tai toisen sukupuolen alentaminen.


Lapsilla ja nuorilla on oikeus koskemattomuuteen

Fyysisen kontaktin tulee aina perustua lapsen tai nuoren tarpeeseen, esimerkiksi ohjaamiseen ja avustamiseen, kannustamiseen sopivalla tavalla tai lohduttamiseen. Lapsella tai nuorella on oikeus kieltäytyä fyysisestä kontaktista, milloin vain, ellei siitä kieltäytyminen uhkaa hänen turvallisuuttaan.

Jos nuoresta tai lapsesta kiinnipitäminen on välttämätöntä hänen toiveidensa vastaisesti, esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsi tai nuori voi vahingoittaa itseä tai muita on siitä kerrottava heti tilanteen päätyttyä seuran/järjestön johdolle.


Lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään harrastusympäristöön

Valmentajat ja muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset eivät käytä alkoholia tai muita päihteitä, eivätkä ole päihteiden vaikutuksen alaisena lasten tai nuorten läsnä ollessa. Valmentajat tai muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset eivät tarjoa alkoholia tai päihteitä urheilijoille tai kannusta heitä käyttämään päihteitä.


Ammatillisten rajojen noudattaminen

Valmentaja tai muu urheilijan tukijoukkoon kuuluva aikuinen ei…

…flirttaile alaikäisen urheilijan kanssa, vaikka urheilija pyrkisi flirttailemaan aikuisen kanssa.


Jos alaikäinen urheilija ihastuu valmentajaan, on valmentajan pidettävä ammatillinen rooli, ja torjuttava nuoren lähestymisyritykset kunnioittavasti.


…utele urheilijan yksityiselämästä, ellei ole huolissaan tämän turvallisuudesta. Tässä tapauksessa asiasta on ilmoitettava myös seuran/järjestön johdolle.


…tarjoa kyytiä yksittäisille harrastajille ilman vanhempien lupaa.


…pyri jatkuvaan kanssakäymiseen urheilijan kanssa harrastuksen ulkopuolella tai siihen liittymättömissä asioissa esimerkiksi soittelemalla tai viestittelemällä.


…peseydy tai pukeudu urheilijoiden kanssa samassa tilassa samaan aikaan, ellei se ole seurassa määritelty soveliaaksi. Julkisissa pukuhuoneissa lasten ja nuorten turvallisuus on kuitenkin taattava ja tiloja valvottava, jos tarpeen.


…nuku samassa tilassa lasten ja nuorten kanssa yksin. Nukkumistilojen valvojana tulee aina olla vähintään kaksi aikuista.


…kutsu urheilijaa kotiinsa, ellei muitakin urheilijoita tai valmentajia ole läsnä.


…järjestä kahdenkeskisiä harjoituksia. Harjoituksissa tulee olla vähintään kaksi urheilijaa läsnä tai muita paikalla olijoita.


…pidä matkoilla ollessaan kahdenkeskisiä tapaamisia kummankaan huoneessa, vaan aina julkisissa tiloissa.


…anna urheilijalle lahjoja tai rahaa.


Valvon näiden sääntöjen toteutumista ja sitoudun noudattamaan niitä

Jos näen kenenkään rikkovan näitä sääntöjä, ilmoitan asiasta välittömästi seuran/järjestön johdolle. Kuuntelen ja suhtaudun vakavasti, jos lapsi tai nuori kertoo itseensä kohdistuvasta epäasiallisesta käytöksestä. Jos huoleni herää lapsen tai nuoren hyvinvoinnista, kerron asiasta välittömästi seuran/järjestön johdolle.


Lapin Liikunnan henkilökunnan turvallinen ja terveellinen toiminta- ja työympäristö

Korostamme positiivisen sekä kannustavan työilmapiirin merkitystä. Tiedostamme jokaisen vastuun siinä, että työilmapiiri pysyy hyvänä ja olemme sitoutuneet huolehtimaa siitä. Emme hyväksy epäasiallista käyttäytymistä tai häirintää missään muodossa. Hyvää työilmapiiriä pidetään yllä sekä lisätään muun muassa säännöllisesti pidettävillä työyhteisöpäivillä, koulutus- ja suunnittelupäivillä, kehityskeskusteluilla ja yhteisillä palavereilla. Hyviä tapoja ja yhteisiä käytänteitä tukee myös Yhteinen tapa toimia -käsikirjamme. Pienessä työyhteisössämme ristiin kouluttaminen on myös tärkeää, jotta saadaan Back Up-systeemi vähentämään tunnetta korvaamattomuudesta.

Arvioimme vuosittain työolojen riskien hallinnan sekä suunnittelemme korjaus- ja kehittämistoimenpiteet (Liite 2). Käytämme Päihdehaitat hallintaan! -opasta ohjaamaan päihdeasioiden hoidossa. Mahdollistamme jokaiselle ergonomisen työpisteen ja käytämme tässä apuna tarvittaessa asiantuntijaa. Huolehdimme yhdessä toimiston siisteydestä sekä järjestyksestä. Varmistamme myös, että toimitilamme ovat mahdollisimman esteettömiä. Hallitus tukee sitä, että turvallinen ja terveellinen toiminta- ja työympäristö toteutuu.

Henkilökunnan työn kuormittavuutta seurataan TES:n mukaan työajanseurannalla. Kannustamme terveellisiin elämäntapoihin ja tuemme jokaisen työntekijän omatoimista liikuntaa vuosittain liikuntarahalla. Työpäivien aikana järjestämme yhteisiä taukojumppahetkiä ja kerran kuukaudessa liikumme yhdessä yhteisellä liikuntatunnilla. Yhdessä liikkumalla lisäämme myös yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta.


Vuodelle 2023 asetettiin seuraavanlaisia turvalliseen ja terveelliseen toimintaympäristöön liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä: 

Tavoite 1 

Sporttileiri- ja Sporttiparkki-tapahtumissamme nostamme entistä enemmän esille turvallisen toimintaympäristön tärkeyttä. 

Toimenpiteet: Turvallinen toimintaympäristö avataan tapahtumien infokirjeissä, jotka lähetetään tapahtumien tilaajille / osallistujille / osallistujien vanhemmille. Tapahtumiin osallistuvien ohjaajien koulutukseen sisällytetään oma osuus, jossa korostetaan sitä, että tapahtumiin luodaan ympäristö, jossa liikunta tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia ilman, että kukaan kokee kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käyttäytymistä. Asiasta keskustellaan myös tapahtumien alkuinfossa. 

Tavoite 2 

Viestimme Väestöliiton Et ole yksin-mallisäännöistä seurajohdolle ja valmentajille.

 Toimenpiteet: Seurajohdolle sekä valmentajille viestitään asiasta sähköpostitse, jäsenille tarkoitetussa uutiskirjeessä, Tähtiseura-auditointien yhteydessä sekä Seurafoorumeissa. Lisäksi Et ole yksin -palveluita nostetaan esille sosiaalisen median kanavissamme. 

Tavoite 3 

Kehitämme henkilökunnan Back Up-systeemiämme. 

Toimenpiteet: Teemme tarkemmat suunnitelmat isojen kokonaisuuksien (mm. tapahtumat, leiri) sekä sähköisen taloushallinnonnon mahdollisiin sijaisuusjärjestelyihin.


Käytämme Päihdehaitat hallintaan! -opasta ohjaamaan päihdeasioiden hoidossa. Ohessa linkki oppaaseen.  Päihdehaitat hallintaan! Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla