Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden määritelmä

Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä sekä yhteiskunnan jäseninä. Sillä tarkoitetaan myös sukupuolten välistä tasa-arvoa, joka käsittää lisäksi sukupuoli-identiteetin eli jokaisen oman kokemuksen sukupuolestaan. Yhdenvertaisuudella taas tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia eikä ketään saa syrjiä iän, kansalaisuuden, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn vuoksi. (Työturvallisuuskeskus 2021.)


Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskeva lainsäädäntö

Työsopimuslaki (55/2001) velvoittaa työantajan huolehtimaan hyvästä ilmapiiristä työpaikalla. Työantajalta edellytetään työntekijöiden tasapuolista kohtelua ja kielletään työntekijöiden asettaminen eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. Yhdenvertaisuuslain (1347/2014) tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)velvoitetaan työnantajia edistämään tasa-arvoa työelämässä ja ennaltaehkäisemään sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Tasa-arvolaissa on kolmenlaisia säännöksiä: tasa-arvon edistämissäännökset, syrjinnän kiellot sekä oikeussuojaa ja valvontaa koskevat säännökset.  Suomen perustuslain (731/1999)yhdenvertaisuuspykälä (6 §) kieltää yleisesti syrjinnän, eli ihmiset ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Työturvallisuuslaki (2002/738) on työsuojelun peruslaki. Laki määrittelee työnantajan ja työntekijöiden velvollisuudet työsuojelun toteuttamiseksi sekä työsuojelun yhteistoiminnan perusteet ja käsittelee työpaikoilla esiintyviä haitta- ja vaaratekijöitä ja niiden torjuntatoimia. Työturvallisuuslaissa kielletään häirintä, joka aiheuttaa työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa. Häirintä on järjestelmällistä ja jatkuvaa kielteistä toimintaa tai käyttäytymistä. 


Saavutettavuus määritelmä

Saavutettavuudella tarkoitetaan ympäristön, kohteen, tuotteiden, viestinnän tai palvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille, myös liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille. Hyvä saavutettavuus kertoo erilaisten yleisöjen tarpeiden huomioimisesta ja tarjoaa mahdollisuuden osallistumiseen yksilöiden erilaisista ominaisuuksista riippumatta. Saavutettavuus edistää myös yhdenvertaisuutta. (Kuntaliitto 2021.)


Lapin Liikunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Lapin Liikunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioita on rakennettu järjestelmällisesti vuodesta 2017. Lapin Liikunnan hallituskokoonpanossa on vähintään 40 prosenttia miehiä tai naisia. Nostamme rohkeasti esiin Lapin erityispiirteitä ja pyrimme tarjoamaan palveluja tasapuolisesti koko järjestön toiminta-alueella. Järjestämissämme tilaisuuksissa pyrimme mahdollistamaan etäosallistumisen, jolloin esimerkiksi pitkät välimatkat eivät ole esteenä osallistumiselle. Läsnä oleviin tilaisuuksiin Lapin Liikunta on rakentanut jäsenille taloudellisen yhdenvertaisuusjärjestelmän, josta pääsee nauttimaan kaikki jäsenet koko Lapin alueella. Jäsenistä ja verkostoista on olemassa päivitetyt ja laajat yhteystietorekisterit.

Kotisivumme on EU:n saavutettavuusdirektiivin (EN 301 549) sekä saavutettavuuslain (306/2019) alla tarkistettu ja päivitetty 2021 aikana. Saavutettavuusseloste koskee lapinliikunta.com -verkkosivua. Seloste on laadittu 9.2.2021. Lapin Liikunnan henkilökunta on koulutettu kotisivujen ja mobiilisovellusten käyttöön. Rekrytointiprosesseissa käytämme avoimia hakuja sekä menetelmiä, joilla löydämme tehtävään tiedoiltaan, taidoiltaan ja asenteiltaan oikeat henkilöt.


Vuodelle 2023 asetettiin seuraavanlaisia tasa-arvo ja yhdenvertaisuustavoitteita ja toimenpiteitä

Tavoite 1

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osallistumisen lisääminen Sporttileirille. 

Toimenpiteet: Kohdennettu markkinointi sekä markkinointi oikealla kielellä, Lasten vanhempien tavoittaminen, Mahdolliset tuet leirille osallistumiseen ja niistä tiedottaminen

Tavoite 2

Kartoitetaan Itä-Lapin kuntien (Salla, Savukoski, Pelkosenniemi) mahdollisuudet, tarpeet ja resurssit liikunnan näkökulmasta. 

Toimenpiteet: Kontaktoidaan kuntien liikunnasta vastaavia ja kartoitetaan tarvetta kehittämistyölle, Järjestetään kunnan kanssa tapaamisia, joihin kutsutaan tarvittaessa muun muassa esimiehiä, päättäjiä tai muita asiantuntijoita

Tavoite 3

Monikulttuurisuus näkyy viestinnässä.

Toimenpiteet: Viestinnän kanavissa näyttäytyvän kuvamateriaalin monipuolistaminen, Huolehditaan kuvapankit paremmin hyödynnettäviksi, Seurataan tavoitteen toteutumista tiheämmin, esimerkiksi kuukausittain

Suunnitelman arviointi ja seuranta

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain hallituksen ja henkilökunnan suunnittelupäivillä. Arvioinnin pohjana ovat asetetut tavoitteet ja tyytyväisyyskyselyjen vastaukset jäseniltä, hallitukselta ja henkilökunnalta. Tyytyväisyyskyselyihin sisällytetään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi arvioinnin tukena käytetään toiminnasta saatuja kirjallisia ja suullisia palautteita sekä toiminnan itsearvioinneista saatuja pohdintoja. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutuksesta, seurannasta ja arvioinnista vastaavat hallitus sekä henkilökunta. Valmis suunnitelma hyväksytään Lapin Liikunta ry:n hallituksessa, jonka jälkeen se esitellään syyskokouksessa. Suunnitelma on luettavissa Lapin Liikunnan kotisivuilla https://www.lapinliikunta.com/seura/vastuullisuus/yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvo/ 

Hallitus on nimennyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden vastuuhenkilöiksi hallituksesta Heli Lukkariniemen ja henkilökunnasta Maarit Toivolan.