Seuratoiminnan koulutuskuvaukset

 

VOK-superviikonloppujen aikataulut


3. Viikonloppu 23.3.-25.3.2018

Perjantaina 23.3. Lasten ja nuorten ohjaajat

Herkkyyskausien huomiointi (3 h) klo 17-20 Luentotila

Lauantaina 24.3. Lasten ja nuorten ohjaajat klo 10-18

Taitoharjoittelu (3 h) klo 10-13 liikuntatila

Tunne- ja vuorovaikutustaidot (2 h) klo 14-18 Luentotila

Eettinen harjoittelu (2 h)

Sunnuntaina 25.4. Aikuisten harrasteliikunnan ohjaajat klo 10-19

Liikunta aikuisen arjessa (5 h) klo 10-16 Luentotila

Vinkkejä ohjaustuokioihin (3 h) klo 16-19 liikuntatila

 

VOK I tason yhteiseen kokonaisuuteen kuuluvat etäopinnot:

Lasten ja nuorten valmentajat: Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h) ja Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet valmennuksessa (2 h)

Aikuisten harrasteliikunnan ohjaajat: Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h) ja Oma itseään kiinnostava aihe (4 h)

VOK-Superviikonloppujen hinnat

Teemakoulutukset: 2h = 30 €, 3 h = 40 €, 5 h = 60 € ja 7 h = 90 €.Yksi VOK Superviikonloppu 120 € ja kaikki kolme VOK Superviikonloppua yhteensä 330 €.  Osallistuja voi valita vain yhden teemakoulutuksen tai kaikki kolme viikonloppua tai jotain siltä väliltä.

Superviikonloppujen paikkakunnat: Helsinki, Lappeenranta, Joensuu, Jyväskylä, Kokkola, Kouvola,Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, ROVANIEMI, Savonlinna, Seinäjoki, Sotkamo, Tampere ja Turku.

Ilmoittautuminen VOK-superviikonloppuihin

2. Viikonloppu (pe, la) 17.-18.11. pe-la

ILMOITTAUTUMISTIEDOT

*
*
*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt, Lapin Liikunta mukaan lukien, ovat rakentaneet valtakunnallisen 1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK-1), joka tarjoaa niin yksittäisille valmentajille ja ohjaajille kuin seuroille ja lajiliitoillekin mahdollisuuden kehittää valmennusosaamistaan alueellisesti lähellä valmentajien omaa toimintaympäristöä. Kehittämistyötä on tehty vahvasti Huippu-urheilun muutostyöryhmän (HUMU) linjausten mukaisesti yhteistyössä Olympiakomitean osaamisyksikön kanssa.

Noin 50 tunnin koulutuskokonaisuuden(=12 teemakoulutusta sekä oppimis- ja etätehtävät) tavoitteena on saada valmentaja hallitsemaan yksittäisen harjoituskokonaisuuden sekä useamman harjoitusviikon suunnittelun, toteutuksen ja seurannan. Koulutukseen osallistuja voi halutessaan osallistua myös yksittäisiin teemakoulutuksiin oman kiinnostuksen mukaan. Koko VOK I tason suorittaakseen koulutukseen osallistuja suorittaa 50 tunnin yleisopintojen lisäksi lajiliiton edellyttämät lajiopinnot.

Kysy lajiliitostasi mahdollisuutta suorittaa lajiliiton 1-tasoa osallistumalla Lapin Liikunnan järjestämiin koulutuksiin.

1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUKSET
 

1. Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3 h)
2. Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu (3 h)
3. Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3 h)
4. Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa (4 h)
5. Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa (3 h)
6. Taitoharjoittelu (3 h)
7. Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet valmennuksessa (2 h)
8. Fyysinen harjoittelu: voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus (7h )
9. Eettinen valmennus (2 h)
10. Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h)
11. Tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa (2 h)
12. Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (3 h)

 

Avoimien koulutusten hinnat (hinnat eivät sisällä kouluttajan matka- eikä päivärahakuluja):

Kurssin pituus 2-3 h 26 €/osallistuja

Kurssin pituus 4-6 h 48 €/ osallistuja

Kurssin pituus 7-9 h 68 €/osallistuja

Koko paketti 280 €/ osallistuja

Superviikonloppu 140 € 

 

 

 

Lisätietoja Lapin Liikunnan seurakehittäjältä:

Seurakehittäjä

Suvi Karusaari

040 8471321

suvi.karusaari@lapinliikunta.fi

 

 

 VOK I-tason teemakoulutusten sisällöt

1. Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3 h)

Harjoitusten ilmapiiri on keskeisin tekijä lasten harjoituksessa viihtymisen ja uuden oppimisen kannalta. Kannustava ohjaaja ja valmentaja voi omalla toiminnallaan luoda innostavan ja positiivisen ilmapiirin harjoituksiin. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää ohjaajat ja valmentajat hyvän ilmapiirin syntymiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä ryhmän erilaisten yksilöiden huomioimiseen harjoitustilanteessa.  Koulutuksessa pohditaan myös valmentajan ja ohjaajan omaa koulutuspolkua.

2. Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu (3h)

Hyvällä valmentajalla on kokonaiskäsitys elimistöstä, joka koostuu useista keskenään toimivista elinjärjestelmistä. Osaava valmentaja ymmärtää psykofyysisen kokonaisuuden ja sen vaikutuksen terveyttä edistävässä harjoittelussa. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tietää ihmisen elinjärjestelmien rakenteen ja toimintamekanismin pääkohdat sekä ymmärtää niiden merkityksen harjoittelussa.

3. Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3h)

Valmennus ja ohjaaminen ovat opettamista valmennustilanteessa. Urheilijan oppiminen tapahtuu valmennustilanteessa valmentajan opettamisen seurauksena. Koulutuksessa käydään läpi opettamisen ja oppimisen taidot, palautteenannon eri tavat ja valmennuksen eri tyylit sekä valmennustilanteen organisointiin liittyviä tekijöitä. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tuntee oppimisen ja opettamisen perustaidot ja ymmärtää ryhmän koostumuksen sekä erilaisten valmennus-/ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen ja ohjaamiseen.

4. Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa (4h) 

Lasten ja nuorten hyvässä harjoittelussa on huomioitava lasten ja nuorten eri kehitysvaiheet. Eri ominaisuuksien herkkyyskaudet huomioimalla harjoittelun suunnittelussa saadaan aikaan paras oppimis- ja harjoittelutulos. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tuntee lasten ja nuorten eri kehitysvaiheet ja herkkyyskaudet sekä ymmärtää niiden vaikutukset harjoittelun suunnitteluun. Koulutuksen pääteemoja ovat lasten ja nuorten riittävä liikunnan määrä, elinjärjestelmien luonnollinen kypsyminen, liikunnallisten perustaitojen kehittyminen, fyysisten ominaisuuksien herkkyyskaudet sekä psyykkinen kehitys eri ikäkausina. Koulutuksessa käydään läpi myös lasten ja nuorten psyykkistä kehitystä eri ikäkausina.

5. Liikunnallinen elämäntapa (3h) 

Lasten ja nuorten liikunnan ja harjoittelun keskeinen tavoite on kasvattaa heitä kohti liikunnallista elämäntapaa, joka kantaa läpi koko elinkaaren. Koulutuksessa käydään läpi liikunnalliseen elämäntapaan vaikuttavia tekijöitä elinkaaren eri vaiheissa. Koulutuksen muina teemoina ovat elimistön kehittyminen eri ikävaiheessa sekä drop-out–ilmiö ja sen ehkäiseminen. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tietää ihmisen kasvun ja kehittymisen vaiheet koko elämänkulun ajalta sekä eri ominaisuuksien kehittymisen herkkyyskaudet ja osaa huomioida niitä kohderyhmänsä harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa.

6. Taitoharjoittelu (3h) 

Monipuolinen harjoittelu ja liikunta luovat hyvän pohjan eri tavoitteilla liikkuville ja urheileville. Hyvä valmentaja ymmärtää monipuolisen taitoharjoittelun merkityksen ja osaa rakentaa harjoituksista monipuolisia ja liikunnallisia perustaitoja kehittäviä. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja ymmärtää monipuolisen taitoharjoittelun merkityksen ja tietää, mitä ovat liikunnalliset perustaidot ja miten niitä harjoitetaan.

7. Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet harjoittelussa (2 h) 

Valmentajan ymmärrys psyykkisistä ja sosiaalisista ominaisuuksista ovat onnistuneen valmennustapahtuman edellytyksiä. Hyvä valmentaja tukee ja vahvistaa urheilijan innostusta, itsetuntoa, itseluottamusta sekä keskittymiskykyä. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja ymmärtää oman roolinsa urheilijan innostuksen, itsetunnon, itseluottamuksen ja keskittymiskyvyn tukemisessa ja vahvistamisessa ja osaa huolehtia siitä, että valmennustapahtumassa vallitsee positiivinen tekemisen meininki ja liikkumisen ilo.

8. Fyysinen harjoittelu (7 h)

Hyvä valmentaja tietää monipuolisen, laadukkaan ja määrällisesti sopivan sekä eri herkkyyskausille sopivan ominaisuusharjoittelun merkityksen urheilijan kehittymiselle. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja hallitsee voiman, nopeuden, kestävyyden ja liikkuvuuden kehittämisen pääperiaatteet ja ymmärtää, mitä ovat turvalliseen harjoitustilanteeseen liittyvät tekijät.

9. Kasvua ja kehittymistä tukeva harjoittelu (2 h)

Hyvä valmentaja tiedostaa oman roolinsa ja merkityksellisyytensä ohjattaviensa kokonaisvaltaiselle kasvulle ja hyvinvoinnille. Hän osaa kohdella kaikkia tasapuolisesti ja reilusti ja ymmärtää ohjattaviensa arvon ihmisenä. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja ymmärtää oman vastuunsa ja valmentajan esimerkin vaikutuksen valmennettaviin sekä osaa toteuttaa reilun pelin periaatteita käytännössä. Koulutuksessa pohditaan myös, mitä eettisyys ja kokonaisvaltaisuus liikunnassa ja urheilussa tarkoittavat.

10. Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h)

Kyky oman toiminnan ja osaamisen arviointiin sekä pyrkimys itsensä kehittämiseen ovat hyvän ja ammattitaitoisen valmentajan ja ohjaajan tunnusmerkkejä. Koulutuksessa käydään läpi omaa ajankäyttöä, toiminnan suunnittelua, arviointia ja tehtävien priorisointia. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja oman ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja oppii tiedostamaan oman toiminnan suunnittelun ja arvioinnin merkityksen valmentamiseen ja ohjaamiseen sekä sen vaikutuksen omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin. 

11. Tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa (2h)

Valmennustilanne on aina vuorovaikutustilanne valmentajan ja urheilijan/urheilijoiden välillä. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat edellytys tietojen ja taitojen välittymiselle valmentajan ja urheilijan välillä. Tunteiden tunnistaminen edesauttaa valmentajaa vuorovaikutustilanneessa onnistumisessa.

Koulutuksessa käydään läpi tunteiden tunnistamista, itseilmaisun ja kuuntelemisen taitoja ja valmentajan merkitystä hyvän ilmapiirin luomiselle sekä pelisääntöjä valmennuksessa ja ohjauksessa. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tuntee tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusteet sekä ymmärtää avoimen ja luottamusta synnyttävän ilmapiirin merkityksen valmennuksessa.

12. Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (3 h)

Harjoittelun suunnittelu ja arviointi ovat laadukkaan valmennuksen ja ohjauksen kulmakiviä. Jokaisella harjoituksella tulee olla etukäteen mietityt tavoitteet ja suunnitelma, miten tavoitteisiin päästään. Valmentajan tulee myös arvioida tavoitteiden toteutumista.

Koulutuksessa käydään läpi yksittäisen harjoituskerran suunnitteluun ja tavoitteiden asetteluun sekä arviointiin liittyviä tekijöitä ja rakennetaan yhdessä mallitunti tuntisuunnitelmalomaketta apuna käyttäen. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisen harjoitus- tai ohjaustapahtuman yleisellä tasolla ja ymmärtää arvioinnin ja seurannan yleiset periaatteet.