Säännöt

LAPIN LIIKUNTA RY

SÄÄNNÖT

1§ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Lapin Liikunta ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

Yhdistyksen toiminta-alue on Lapin Lääni.

2§ Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhteistyöjärjestönä päämääränään urheilu- ja liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen Lapissa. Yhdistys valvoo jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja ja edistää liikuntatoiminnan yleistä strategia-, tutkimus- ja kehitystyötä toiminta-alueellaan sekä tukee jäsentensä toiminnallisten päämäärien toteutumista.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää Lapin asukkaiden liikuntaharrastusta ja liikunta- ja urheiluseuroihin kuulumista sekä edistää Lapin asukkaiden terveyttä liikunnan avulla siten, että omakohtaisesta liikkumisesta tulee yhä useamman lappilaisen elämäntapa ja valtaosa Lapin asukkaista on jonkin urheiluseuran jäsen.

3§ Toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi

Edellisessä pykälässä mainitun tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

Toimii sitoutumattomana, voittoa tavoittelemattomana yleishyödyllisenä yhdistyksenä yhdistyslain mahdollistamalla tavalla.

Toimintaansa varten hankkii varoja ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, perimällä jäseniltään jäsenmaksuja, järjestämällä keräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Osallistuu urheilun ja liikunnan maakunnallisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen muun muassa luomalla toimivan organisaation ja toimintatavan.

Valvoo maakunnan urheilun ja liikunnan etuja yhteiskunnassa erityisesti julkisen rahoituksen ja liikuntapaikkarakentamisen alueilla.

Vaikuttaa koulutuksen ja viestinnän keinoin sekä muilla vastaavilla tavoilla siihen, että omakohtaisen liikuntaharrastuksen lisäksi mahdollisimman moni suhtautuu myönteisesti liikuntaan.

Huolehtii jäsentensä tarvitsemien toimisto-, koulutus- ja neuvontapalvelujen välittämisestä ja tuottamisesta ylläpitämällä palvelutoimistoa.

Kerää, tallentaa ja hyödyntää Lapin urheilu- ja liikuntaperinnettä yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Huolehtii koko maakunnan vahvuuksia hyödyntävän yhteistyöverkon luonnista ja kehittämisestä niiden tahojen kanssa, jotka toimivat lappilaisen elämäntapaan kuuluvan liikunnan edistämiseksi ja jotka edistävät terveyttä liikunnan avulla.

Tukee ja edistää liikuntamatkailua sekä kuntien vapaa-aika-, terveys- ja sosiaalitoimintaa.

Harjoittaa liikunta-alaan kuuluvaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Osallistuu kansainväliseen urheilu- ja liikuntatoimintaan sekä edistää omalta osaltaan kalotti-, lähialue- ja EU-yhteistyötä.

4§ Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu

Yhdistyksen jäseniä voivat olla rekisteröidyt urheilun piiri- ja aluejärjestöt, urheilu- ja liikuntaseurat, sekä kunnat ja muut urheilua ja liikuntaa harrastavat tai edistävät oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyy jäseneksi.

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä lainmukaisen ilmoituksen. Eroaminen tulee voimaan sen vuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai menettelyllään huomattavasti vahingoittaa yhdistystä. Ennen erottamispäätöstä hallituksen on kuultava kyseistä jäsenyhteisöä, paitsi milloin kysymyksessä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

5§ Jäsenmaksu

Jäsenten on maksettava yhdistyksen syyskokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu kunakin vuonna viimeistään 31.3.

6§ Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Hallitus voi lisäksi asettaa apuelimikseen jaostoja ja työryhmiä sekä päättää niiden tehtävistä ja toimivallasta.

7§ Kokoukset

Ylin päätäntävalta yhdistyksessä on sen kokouksella. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, vuosi- ja syyskokouksen. Vuosikokous pidetään huhti- toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokoukset pidetään hallituksen määräämässä paikassa.

Vuosikokouksessa

1  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

2  Todetaan edustettuina olevat jäsenet, niiden edustajat sekä kokouksen laillisuus.

3 Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien niistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

4 Päätetään vastuu vapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

5 Nimetään ehdollepanotoimikunta valmistelemaan syyskokouksen henkilövalintoja.

6 Käsitellään muut esityslistalla olevat yhdistyksen hallituksen tai jäsenen 7 pykälän mukaisesti esittämät asiat.

 Syyskokouksessa

1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

2 Todetaan edustettuina olevat jäsenet, niiden edustajat sekä kokouksen laillisuus.

3 Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.

4 Vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma.

5 Valitaan erovuoroisten sijaan:

-hallituksen puheenjohtaja

-hallituksen varapuheenjohtaja

-hallituksen muut jäsenet

-hallituksen varajäsenet

 6 Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Yhden tilintarkastajan ja häntä varten valitun varatilintarkastajan on oltava joko KHT tai HTM-tilintarkastaja.

 7 Käsitellään muut esityslistalla olevat yhdistyksen hallituksen tai jäsenen 7 pykälän mukaisesti esittämät asiat.

Asiat jotka yhdistyksen jäsen haluaa yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi on esitettävä kirjallisesti hallitukselle ennen maaliskuun 1.päivää ja syyskokouksessa käsiteltävät asiat syyskuun 1. päivää.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään yhdistyksen kokouksen päätöksellä tai milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemistä varten, jolloin kokous on kutsuttava koolle kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8§ Äänivalta

Yhdistyksen kokouksessa on äänivalta yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuutensa määräaikana suorittaneella jäsenellä.

Kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni Jäsenen antamassa valtakirjassa on mainittava äänioikeuden käyttäjä.

Sama henkilö saa edustaa vain yhtä jäsentä.

9§ Äänten enemmistö

Yhdistyksen kokouksessa ja muissa toimielimissä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan vaali ja suljettu äänestys ratkaistaan arvalla, muissa tapauksissa päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt.

10§ Kokouskutsu

Kutsu ja esityslista yhdistyksen kokoukseen lähetetään kirjeitse vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenille ja kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24 pykälän määräykset.

11§ Hallitus

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä sekä jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet, jotka yhdistyksen syyskokous valitsee.

Hallitukseen valitaan jäsen kaikista Lapin läänin seutukunnista. Jäseniä valittaessa on otettava huomioon voimassa olevat tasa-arvo lait.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Ensimmäisellä kerralla varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi. Tämän jälkeen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuoroittain. Hallituksen jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa.

Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset arvotaan. Tämän jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan.

Hallitus määrittää jäsenten työnjaon, valitsee jaostot ja työryhmät sekä muut luottamushenkilöt sekä ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Hallituksen käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali tai suljettu äänestys ratkaistaan arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

12§ Hallituksen tehtävät

Hallitus toimii yhdistyksen toimeenpanevana elimenä ja hoitaa yhdistyksen asioita näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti sekä edustaa yhdistystä.

Erityisesti hallituksen tehtäviin kuuluu:

1 Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille esiteltävät asiat.

2 Hoitaa yhdistyksen asiat

3 Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sekä pitää niistä luetteloa.

4 Valita tarpeelliset jaostot ja työryhmät sekä muu luottamushenkilöstö sekä päättää niiden tehtävistä ja valtuuksista.

5 Valita yhdistyksen edustajat niihin yhteisöihin, joihin yhdistys kuuluu, samoin kuin eri toimikuntiin ja tarpeellisiksi katsomiinsa tilaisuuksiin.

6 Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä sitä koskevaa tilinpitoa sekä laatia talous- ja toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus.

7 Hallituksella on oikeus ostaa ja myydä yhdistyksen omaisuutta.

8 Ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja hoitaa heidän työsuhdeasiansa.

13§ Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai johtokunnan siihen valitsema toimihenkilö, aina kaksi yhdessä.

14§ Tilivuosi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

15§ Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Purkamispäätös tulee hyväksytyksi, jos sitä molemmissa kokouksissa on kannattanut kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

16§ Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys on päätetty purkaa luovutetaan sen varat yhdistyksen jäsenten urheilu- ja liikuntatoiminnan edistämiseen Lapin läänissä siten kuin viimeisen purkamispäätöksen tehneen yhdistyksen kokous päättää.