Terveysliikunta

Terveyttä edistävää liikuntaa on markkinoitu pitkään, mutta silti vain 50 % suomalaisista täyttää kestävyysliikuntasuositukset ja noin 10 % täyttää suositukset, jotka sisältävät kestävyyskuntoa parantavan liikunnan lisäksi lihaskuntoa vahvistavaa harjoittelua kahdesti viikossa. Elämämme muuttuu koko ajan fyysisesti vähemmän kuormittavaksi. Moderni elämänrytmi ja helppo elämäntapa kannustavat tekemään asioita entistä passiivisemmin. Suomalaiset viettävätkin jo noin kolme neljäsosaa valveillaoloajastaan liikkumatta, ja valtaosan tästä paikallaan istuen. Potentiaalia lisätä työ- ja toimintakykyä liikkumisen avulla on siis runsaasti.

Liikuntaneuvonta

  • Kansallinen tavoite vaatii, että jokaisessa kunnassa ja/tai hyvinvointialueella on suositusten mukaista liikuntaneuvontaa ja jokainen saa tukea liikunnallisen elämäntavan löytämiseksi. Lapin Liikunta innostaa ja auttaa kuntia kehittämään liikuntaa poikkihallinnollisesti. Poikkihallinnollisella tarkoitetaan hallintorajat ylittävää toimintaa, jossa korostuu eri hallinnonalojen ammattilaisten yhteistyö. Toimivassa liikuntaneuvonnan palveluketjussa olennaisessa roolissa on kunnan johdon, sosiaali- ja terveystoimen sekä vapaa-aika- ja liikuntatoimen välinen yhteistyö. Palveluketjun loppupäässä korostuu myös urheiluseurojen ja yhdistysten rooli. He tarjoavat liikuntamahdollisuuksia sekä pitävät liikuntaneuvojat ajan tasalla erilaisista liikuntaryhmistä ja vaihtoehdoista, joihin neuvonnan asiakkaat voisivat osallistua.

Lapin Työpaikkaliikunta-verkosto

  • Lapin Liikunta rakentaa alueelleen Työpaikkaliikunnan verkoston, jonka yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on lisätä liikettä lappilaisten työelämään. Keinoina tähän ovat esimerkiksi hyvien käytäntöjen jakaminen ja suunnitelmallisen työpaikkaliikunnan edistäminen. Uskomme, että eri toimijoihin tutustumalla voimme yhdessä ratkaista esiin tulevia haasteita. Mukaan verkostoon pääsevät kaikki, jotka kokevat oman sekä työyhteisönsä hyvinvoinnin tärkeäksi. Toimiala tai työyhteisön koko voi olla mikä tahansa.

Koulutukset ja tapahtumat

  • Järjestämme hyvinvointimittaustapahtumia työikäisille sekä ikäihmiselle ympäri Lappia. Haluamme tehdä tapahtumista helposti lähestyttäviä sekä korostaa 'Tule sellaisena kuin olet!' -ilmapiiriä. Tapahtumien lisäksi järjestämme monipuolisia koulutuksia aikuisten sekä ikäihmisten ryhmien vetäjille, työyhteisöille sekä  kuntien liikuntatoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle.