Tietosuoja

Tietosuojaseloste


Tämä on Lapin Liikunta ry:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Periaatteena tässä tietosuojaselosteessa on varmistaa henkilötietojen asianmukainen käsittely.

Laadittu: 7.6.2018

Viimeisin muutos: 27.4.2022


1 Rekisterinpitäjä   

Lapin Liikunta ry

1032297-8

Hallituskatu 20 B 7, 96100 Rovaniemi

Puh.  040 1662063

toimisto@lapinliikunta.fi


2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maarit Toivola

puh. 0500 808038

maarit.toivola@lapinliikunta.fi


3 Rekisterin nimi

Lapin Liikunta ry:n jäsen- ja asiakasrekisteri.


4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekistereissä ylläpidetään Lapin Liikunta ry:n jäsenrekisteriä (Yhdistyslaki 11§) ja asiakasrekisteriä.

Henkilötietoja käytetään jäsenyyden ja asiakassuhteen hoitamiseen kuten tiedottamiseen, markkinointiin, henkilötietojen ajantasaiseen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen sekä muuhun Lapin Liikunta ry:n toimintaan oleellisesti liittyviin asioihin.


5 Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilötietoja käsitellään ja julkaistaan rekisteröidyn suostumuksen perusteella. Arkaluontoisia henkilötietoja lähetetään vain salatusta sähköpostista. Henkilötietoja kerätään alla mainituilla tavoilla.

Jäsenrekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat oleellisia Lapin Liikunta ry:n toiminnan kannalta. Näitä tietoja ovat:

 • jäsenjärjestön nimi,
 • rekisterinumero,
 • kotipaikka,
 • perustamisvuosi,
 • jäsenyyden alkamispäivä,
 • järjestön www-sivujen osoite,
 • järjestön edustajan yhteystiedot (nimi, sähköposti, sukpuoli, puhelinnumero, postiosoite, rooli) ja
 • erillinen suostumus Lapin Liikunta ry:n toiminnan markkinointiin.

Asiakasrekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat oleellisia Lapin Liikunta ry:n toiminnan kannalta. Näitä tietoja ovat:

 • nimi,
 • sähköpostisoite,
 • sukupuoli,
 • taustaorganisaatio,
 • rooli,
 • puhelinnumero,
 • postiosoite,
 • syntymäaika (nuorten työllistämisen ja leiritoiminnan vuoksi),
 • terveystiedot esimerkiksi allergiat ja erityisruokavaliot (perusteluna rekisteröidyn elintärkeä etu eli terveys),
 • testitulokset muun muassa terveysmittauksista,
 • erillinen kirjallinen suostumus suljetuissa tapahtumissa tapahtuvaan kuvaukseen ja materiaalin käyttämiseen (yli 500 osallistujan tapahtumissa suullinen suostumus riittää) ja
 • erillinen suostumus Lapin Liikunta ry:n toiminnan markkinointiin.

Alaikäisen osalta voidaan ylläpitää tietoja huoltajan nimestä ja yhteystiedoista.

Lapin Liikunta ry:n kokouksiin ja koulutuksiin osallistuvilta henkilöiltä kerätään seuraavat tiedot:

 • nimi,
 • sähköpostiosoite,
 • taustayhteisö ja
 • erillinen suostumus Lapin Liikunta ry:n toiminnan markkinointiin.

Rekistereihin kerätään myös tietoja henkilöistä, joilla on palvelu- tai asiakassuhteen tai muun niihin verrattavissa olevan suhteen vuoksi asiallinen yhteys yhdistyksen toimintoihin.


6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Lapin Liikunta ry:n oman toiminnan kautta, toimintaan osallistuneiden oman ilmoituksen perusteella tai alle 16-vuotiaan osalta huoltajan ilmoituksen perusteella. 

Organisaatioiden toimihenkilöt ja seurojen henkilöt ilmoittavat tietonsa itse rekisterinpitäjälle. Jäsenjärjestö on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tiedot rekisterinpitäjälle.

Julkisen hallinnon organisaatiot ilmoittavat itse tietonsa rekisterinpitäjälle tai tiedot on haettavissa julkisilta www-sivuilta.


7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille pois lukien koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuneiden osallistujalistojen luovuttaminen koulutusten järjestäjille, tilaajille tai kouluttajille.  Tietoja voidaan joutua luovuttamaan myös viranomaisille lain tai muiden määräysten niin vaatiessa.


8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan, kunnes rekisteröity itse pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.

Lapin Liikunnan tapahtumiin kuten leireihin ja Urheilugaalaan liittyvät henkilötiedot poistetaan kahden (2) vuoden kuluttua tapahtuman päättymisestä. Terveysmittauksiin liittyvät henkilötiedot poistetaan kymmenen (10) vuoden kuluttua. Vanhat, tarpeettomat ja virheelliset tiedot tulee hävittää asianmukaisesti.


10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekistereiden käsittelyssä noudatetaan yleistä huolellisuutta ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterit säilytetään sähköisessä muodossa Lapin Liikunta ry:n tietokoneilla ja pilvipalvelussa, jotka ovat suojattu ulkopuolisilta salasanoin. Ainoastaan Lapin Liikunta ry:n työntekijöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Tietojärjestelmät ovat suojattu ja niihin pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Internet-yhteys on suojattu ulkopuolisilta verkkopalomuurilla.

Tulostetuissa listauksissa pyritään välttämään muiden kuin yhteystietojen näkyminen. Henkilön yksilöimiseen käytetään ensisijaisesti henkilön nimeä. Manuaalisia aineistoja on käytössä vain Lapin Liikunta ry:n toimihenkilöillä ja muilla toimintaan oleellisesti liittyvillä henkilöillä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Manuaalinen aineisto tulee säilyttää ja hävittää asianmukaisesti.


11 Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot olemalla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön.


12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön virheellisen tiedon korjaamisesta voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista kirjallisella allekirjoitetulla pyynnöllä, mikäli lainsäädäntö tai muut määräykset eivät sitä estä. Poistopyyntö tulee toimittaa rekisterinpitäjän toimistoon.


13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty asianmukaisesti tietosuojalainsäädännön mukaisesti.