Äänestys- ja vaalijärjestysmalli

Lapin Liikunta ry:n jäsenyhdistyksille tehty äänestys- ja vaalijärjestys-malli

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 16.5.2023


Äänestys- ja vaalijärjestys – etäosallistuminen ja sähköiset vaalit


Yleistä

Lapin Liikunta ry:n kokouksissa noudatetaan yhdistyslakia, Lapin Liikunnan sääntöjä sekä yleistä kokouskäytäntöä. Tämä äänestys- ja vaalijärjestys täydentää edellä mainittuja antamalla äänestyksiä ja vaaleja koskevat määräykset.

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Ylin päätäntävalta yhdistyksessä on sen kokouksella.


Etäosallistuminen

1. Käyttämisen yleiset periaatteet

Etäosallistumista voidaan käyttää yhdistyksen kaikissa jäsenkokouksissa

Etäosallistumisesta päättää hallitus ja siitä on mainittava riittävän selkeästi kokouskutsussa

Hallituksen tulee huolehtia siitä, että etäosallistuminen on mahdollisimman tasapuolista huomioiden tekniset apuvälineet, yhteydet ja käytettävissä olevat ohjelmat. Käytettävä ohjelma on valittava niin, että mahdollisimman moni pystyy sitä käyttämään.

Hallitus voi päättää, että etäosallistumisen edellytyksenä on ennakkoilmoittautuminen. Tällöin jäsenen tai jäsenen valtuuttaman kokousedustajana on ilmoitettava etäosallistumisesta hallituksen määräämänä aikana. Ilmoitusvelvollisuudesta ja sen määräajasta on mainittava kokouksen kokouskutsussa.


2. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden toteaminen ja tunnistus

Mikäli osallistujaa ei muuten tunneta, hänen tulee varmistaa henkilöllisyys videoyhteyden avulla esittämällä henkilöllisyystodistus tai muulla luotettavalla tavalla.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus on jokaisella jäsenellä samoin, kuin osallistuttaessa kokoukseen paikan päällä


3. Puheenvuoropyynnöt

Kokouksen puheenjohtaja käy kokouksen alussa läpi ohjeet kokoukseen osallistumisesta

Puheenvuoropyyntö voidaan tehdä esim. käsipystyyn-ominaisuudella, kirjoittamalla tai avaamalla mikrofoni ja ilmaisemalla puheenvuoropyyntö. Tarvittaessa voidaan tehdä myös erillinen puheenvuoropyyntölomake

Työjärjestyspuheenvuorot voi aina pyytää avaamalla mikrofoni


4. Esitysten tekeminen ja asioiden käsittely

Oikeus tehdä esityksiä on sama riippumatta siitä, osallistuuko paikan päällä vai etänä

Asiat, jotka yhdistyksen jäsen haluaa yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle ennen maaliskuun 1.päivää ja syyskokouksessa käsiteltävät asiat syyskuun 1. päivää.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään yhdistyksen kokouksen päätöksellä tai milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemistä varten, jolloin kokous on kutsuttava koolle kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.


5. Äänioikeus

Lapin Liikunnan kokouksissa on äänivalta yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuutensa määräaikana suorittaneella jäsenellä.

Kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni.

Jäsenen antamassa valtakirjassa on mainittava äänioikeuden käyttäjä.

Sama henkilö saa edustaa vain yhtä jäsentä.


6. Äänestykset

Yhdistyksen kokouksessa ja muissa toimielimissä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei säännöissä toisin määrätä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan vaali ja suljettu äänestys ratkaistaan arvalla, muissa tapauksissa päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt.

Mikäli asian käsittelyssä on tehty kannatettu esitys, päätöksestä äänestetään enemmistöäänestyksellä

Äänestystapana milloin käytössä on etäosallistumismahdollisuus, on avoin äänestys, muutoin siitä päätetään kokouksessa, puheenjohtaja tekee pohjaesityksen äänestystavasta


7. Vaalit

Kokouksessa tehtävissä henkilövalinnoissa, mikäli ehdokkaita on asetettu enemmän kuin on paikkoja, suoritetaan vaali.

Vaali on enemmistövaali, jossa ääniä voi antaa yhtä paljon kuin ehdokkaita valitaan, yksi ääni ehdokasta kohden

Tasatilanteessa ratkaisee arpa

Vaalissa voidaan käyttää äänestyssovelluksia, joissa vaalisalaisuus on turvattu, tällöin on huomioitava myös vaihtoehto tyhjä


8. Ongelmatilanteet

Mikäli kokoukseen osallistuminen etäyhteyksin ei onnistu tai keskeytyy teknisen ongelman takia, kokous on keskeytettävä, mikäli se johtuu kokouksen järjestäjästä

Mikäli keskeytyksen syynä on kokouksen järjestäjästä riippumattomat syyt esim. tietoliikenneyhteyksissä, kokousta voidaan jatkaa

Ongelmatilanteissa on huomioitava pöytäkirjaamisessa kokouksen läsnäolijat tosiasiallisen osallistumisen mukaisesti


9. Voimaantulo ja muutokset

Nämä periaatteet astuvat voimaan ja niitä voidaan käyttää kaikissa kokouksissa ja kokouksen asiakohdissa, jotka toteutuvat tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväksymisen jälkeen

Tätä äänestys- ja vaalijärjestystä voidaan muuttaa enemmistöpäätöksellä yhdistyksen kokouksessa, milloin siitä on mainittu kokouskutsussa tai erillisellä jäsenäänestyksellä