Saamelaisalueen liikunta ja liikunnan harrastaminen -selvitystyö


Loppuraportti linkistäSaamelaisalueen liikunta ja liikunnan harrastaminen -selvitystyö

Julkistamis- ja keskustelutilaisuus, Inari, Sajos

Menesjärventie 2 A, 99870 Inari

ke 30.9.2020 klo 14-16

Selvitystyön tavoitteena oli kartoittaa saamelaisalueen kuntien liikuntaan liittyviä resursseja, tarpeita ja mahdollisuuksia sekä saamelaisnuorten näkemyksiä liikuntakulttuurista ja liikunnan mahdollisuuksista. Selvitystyön ollessa ensimmäinen laatuaan, se tarjoaa myös hyödyllistä tietoa tutkimuksellisesta ja ymmärrystä lisäävästä näkökulmasta. Selvitystyön tuloksia voidaan edelleen hyödyntää esimerkiksi alueen liikunnan kehittämiseen tasa-arvoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kuntien näkökulman kartoittamisella sekä saamelaisnuorten haastatteluilla on saatu kerättyä arvokasta tietoa liikunnan tilasta ja mahdollisuuksista saamelaisalueella.

Tilaisuus aloitetaan kahvitarjoilulla. Opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Sari Virta kertoo puheenvuorossaan näkökulmia saamelaisalueen liikuntaan ja liikunnan harrastamiseen. Muita puheenvuoroja kuullaan Lapin Liikunnalta, Saamelaiskäräjiltä ja Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvostolta, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESiltä sekä paikallisilta urheiluseuroilta ja järjestöiltä.


Ilmoittautuminen:

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille asiasta kiinnostuneille. Ilmoittautuminen 23.9.2020 mennessä, https://link.webropolsurveys.com/S/1FFFF46F078E09C1

Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyksin. Koronatilanteesta johtuen tilaisuus voidaan mahdollisesti järjestää myös kokonaan etäyhteyksin (zoom).

Pyrimme tarjoamaan mahdollisimman turvalliset olosuhteet tilaisuudelle. Sajoksessa toteutetaan epidemiaan liittyviä torjuntatoimia viranomaismääräyksin: siivousta on tehostettu, käsidesiä on saatavilla ja kokoustilassa on väljyyttä. Pyydämme huomioimaan turvavälit sekä huolehtimaan käsi- ja yskimishygieniasta. Ethän tule tapahtumaan sairaana. Tilaisuuden osallistujamäärää on rajattu ja täytämme paikat ilmoittautumisjärjestyksessä. 


Ohjelma

13.30-14.00      Aloituskahvit

14.00                  Tilaisuuden avaus

Anni Koivisto, Saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja


14.15                  Liikun mielelläni – harrastan kaverin kanssa

Ylitarkastaja Sari Virta, liikunnan vastuualue

Opetus- ja kulttuuriministeriö


14.30                  Selvitystyön esittely ja tulokset

Suvi Karusaari, seurakehittäjä

Lapin Liikunta ry

&

Kaarlo Laine, tutkimusjohtaja

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES


15.00                  Utsjoen kunnan puheenvuoro

Kaisa Tapiola-Länsman, vapaa-aika sihteeri


15.15 -16.00    Järjestöjen puheenvuorot

Anára Sámisearvi, puheenjohtaja Aslak Paltto

Inarin Yritys, liikuntaneuvos Kari Kyrö

Vuotson Hurjat, ohjaaja Nea Nuorgam


keskustelu ja tilaisuuden päätös


Bures boahtin!

Pueʹtted tiõrvân!

Pyeri puáttim!

Tervetuloa!


Lisätiedot:

Saamelaiskäräjät, nuorisosihteeri, Elli-Marja Hetta, puh. 050 382 5179

elli-marja.hetta(at)samediggi.fi


Lapin Liikunta ry, seurakehittäjä Suvi Karusaari, puh. 040 847 1321

suvi.karusaari(at)lapinliikunta.fi

Aluehallintovirasto, Lapin liikunta, Opetus-, ja kulttuuriministeriö, Likes, Nuorisoneuvosto, Saamelaiskäräjät -logot.

Saamelaisalueenliikunta ja liikunnan harrastaminen -selvitystyö

Selvitystyön pääsette lukemaan linkin kautta.


Saamelaisalueen liikunta ja liikunnan harrastamisen selvitystyö toteutettiin kaikkiin saamelaisalueen kuntiin sekä liikuntaa toteuttaviin järjestöihin ja urheiluseuroihin yhteistyössä kuntien liikunnasta vastaavien virkamiesten kanssa vuonna 2019.

Selvitystyön tarkoituksena oli

1) kartoittaa saamelaisalueen kuntien (Enontekiö, Inari, Sodankylä ja Utsjoki) mahdollisuudet, tarpeet ja resurssit liikunnan näkökulmasta 

2) kartoittaa saamelaisväestön, eritysesti lasten ja nuorten, näkemyksiä siitä, mitä liikuntakulttuuri heille merkitsee ja mitä se voi tarjota. 

Yksi keskeinen tietolähde selvitystyössämme oli saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ryhmähaastattelu, jossa keskeisimpinä teemoina olivat liikunnan käytännön tarpeet ja toiveet, näkemykset liikunnasta ja liikkumisesta sekäliikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät saamelaiskulttuurin perinteet. Myös saamelaiskäräjät antoivat lisäarvoa selvitystyölle. Kuntien tilanteiden kartoittamisen kannalta merkittävänä lähteenä toimi Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön asiantuntijuus ja sitä kautta saadut tiedot kuntien asukaslukumääristä, ikärakenteista sekä liikuntaan ja hyvinvointiin kohdistetuista tuista. 

Kuntien näkökulman tutkimisella sekä saamelaisväestön haastatteluilla saimme kerättyä arvokasta tietoa liikunnan tilasta ja mahdollisuuksista saamelaisalueilla. Selvitystyön tuloksia voidaan edelleen hyödyntää esimerkiksi alueen liikunnan kehittämiseen tasa-arvoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Selvitystyön ollessa ensimmäinen laatuaan, se tarjoaa myös hyödyllistä tietoa tutkimuksellisesta ja ymmärrystä lisäävästä näkökulmasta liikunnan ja urheilun kentälle.

Selvitystyö tehtiin yhteistyössä Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES) ja Saamelaiskäräjien kanssa.


Lisätiedot :

Suvi Karusaari

Lapin Liikunta ry

suvi.karusaari@lapinliikunta.fi

p. 040 847 1321
Pohjoissaameksi,

Davvisámegillii

Sámeguovllu lihkadeapmi ja lihkadeami hárjeheapmi -čielggadanbargu

Almmustahttin- ja ságastallandilálašvuohta, Anár, Sajos

gas 30.9.2020 dmu 14-16

Čielggadanbarggu mihttomearri lei kártet sámeguovllu gielddaid lihkadeapmái laktáseaddji resurssaid, dárbbuid ja vejolašvuođaid ja lassin kártet sámenuoraid oainnuid lihkadankultuvrras ja lihkadeami vejolašvuođain. Dát lea vuosttaš dánlágan čielggadanbargu, ja danin dat fállá maid ávkkálaš dieđu dutkojuvvon ja ipmárdusa lasiheaddji geahččanguovllus. Čielggadanbarggu bohtosiid sáhttá ain atnit ávkin ovdamearkka dihte guovllu lihkadeami ovddideamis ovttasbarggus iešguđet doibmiiguin dásseárvosaččat. Gielddaid geahččanguovllu kártemiin ja sámenuoraid jearahallamiin leat ožžon mávssolaš dieđu lihkadeami dilis ja vejolašvuođain sámeguovllus.

Dilálašvuohta álggahuvvo gáfestallamiin. Oahpahus- ja kulturministeriija bajimuš dárkkisteaddji Sari Virta muitala sáhkavuorustis oaidninčiegaid sámeguovllu lihkadeapmái ja lihkadeami hárjeheapmái. Eará sáhkavuoruid gullat Lapin liikuntas (Lappi lihkadeapmi), Sámedikkis ja Sámedikki nuoraidráđis, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiöltä LIKES:is (Lihkadeami ja álbmotdearvvašvuođa ovddidanvuođđudus) ja báikkálaš valáštallanservviin ja organisašuvnnain.


Almmuheapmi:

Dilálašvuohta lea rabas ja nuvttá buohkaide, geat leat beroštuvvan áššis. Almmuheapmi 23.9.2020 rádjái, https://link.webropolsurveys.com/S/1FFFF46F078E09C1

Dilálašvuhtii sáhttá oassálastit maiddái gáiddusoktavuođaiguin. Koronadili dihte dilálašvuohta sáhttá lágiduvvot vejolaččat maiddái ollásit gáiddusin (Zoom).

Viggat lágidit dilálašvuođa dorvvolaččamus lági mielde. Sajosis ollašuhttojuvvojit epidemiijai laktáseaddji eastindoaimmat eiseváldemearrádusaiguin: čorgen lea beavttálmahttojuvvon, giehtadesinfekšuvdna lea oažžun láhkai ja čoahkkinbáikkis lea sadji. Bivdit váldit vuhtii dorvogaskkaid ja atnit fuola giehta- ja gossanhygieniijas. Amma it boađe dáhpáhussii, juos leat buohcci. Dilálašvuođa oassálastimearri lea ráddjejuvvon ja deavdit báikkiid almmuhanortnega mielde.


Lassedieđut:

Sámedikki, nuoraidčálli, Elli-Marja Hetta, tlf. 050 382 5179

elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Lapin Liikunta rs, searveovddideaddji Suvi Karusaari, tlf. 040 847 1321

suvi.karusaari(at)lapinliikunta.fi
Inarinsaamenkielellä,

Anarâškielân


Sämikuávlu lihâdem já lihâdem hárjuttem -selvâttempargo

Almostittem- já savâstâllâmtilálâšvuotâ, Aanaar, Sajos

ko 30.9.2020 tme 14-16Selvâttempargo ulmen lii karttiđ sämikuávlu kieldâi liihâdmân lohtâseijee resursijd, táárbuid já máhđulâšvuođâid sehe säminuorâi uáinuid lihâdemkulttuurist já lihâdem máhđulâšvuođâin. Ko selvâttempargo lii vuossâmuš taan šlajâsâš, te tot fáálá meid ávhálii tiäđu tutkâmušlii já ibárdâs lasetteijee uáinust. Selvâttempargo puátusijd puáhtá ain anneeđ ävkkin ovdâmerkkân kuávlu lihâdem oovdedmân täsiárvusávt oovtâstpargoost sierâ tuáimeiguin. Kieldâi uáinu karttim vievâst sehe säminuorâi sahhiittâlmijn láá nuurrâm mávsulii tiäđu lihâdem tiileest já máhđulâšvuođâin sämikuávlust.

Tilálâšvuotâ algâttuvvoo kähvikuásutmijn. Máttááttâs- já kulttuurministeriö pajetärhisteijee Sari Virta muštâl sahâvuárustis uáinuid sämikuávlu liihâdmân já lihâdem háárjutmân. Eres sahâvuáruid kuullâp Lapin liikuntast, Sämitiggeest já Sämitige Nuorâirääđist, Lihâdem já aalmugtiervâsvuođâ ovdedemsiäđus LIKESist sehe páihálijn valastâllâmseervij já ornijduvâin.Almottâttâm:

Tilálâšvuotâ lii ávus já nuuvtá puohháid, kiäh láá perustum ääšist. Almottâttâm 23.9.2020 räi, https://link.webropolsurveys.com/S/1FFFF46F078E09C1

Tilálâšvuotân puáhtá uásálistiđ meid káidusohtâvuođâiguin. Koronatile tiet sättip máhđulávt orniđ tilálâšvuođâ meid ollásávt káidusohtâvuođâiguin (zoom).

Mij viggâp faallâđ tilálâšvuotân nuuvt torvolii tile ko máhđulâš. Sajosist olášuttoo epidemian lohtâseijee estimtooimâid virgeomâhâšmiärádâsâiguin: čurgim lii pehtilittum, kietâdesi lii finnimnáál já čuákkimtile lii saijaas. Mij pivdep väldiđ huámmášumán torvokooskâid sehe huolâttiđ kietâ- já kuorssâmhygieniast. Ele puáđi tábáhtusân pyeccen. Tilálâšvuođâ uásálisteemeeri lii raijâšum já mij tevdip soojijd almottâttâmoornigist. 


Lasetiäđuh:

Sämitigge, nuorâičällee, Elli-Marja Hetta, puh. 050 382 5179

elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Lapin Liikunta ry, serviovdedeijee Suvi Karusaari, puh. 040 847 1321

suvi.karusaari(at)lapinliikunta.fi
Koltansaamenkielellä,  Nuõrttsäämas

Sääʹmvuuʹd sportt da spoort staarjõõttmõš -čiõlǥtõstuâjj

Õlmmeem- da saǥǥstõõllâmpodd, Inari, Sajos

se 30.9.2020 č 14-16


Čiõlǥtõstâi mieʹrren leäi kaartʼted sääʹmvuuʹd kooʹddi spoʹrtte kuulli resuursid, taarbid da vueiʹttemvuõđid di sääʹmnuõri vuäinlmid sporttkulttuurâst da spoort vueiʹttemvuõđin. Ǥujo čiõlǥtõstuâjj leäi vuõssmõs šlaajâs tõt taʹrjjad še äukkai teâđ tuʹtǩǩummušnallšem da fiʹttjõõzz lââʹzzteei ǩiõččâmvueʹjjest. Čiõlǥtõstuâi puʹhttõõzzid vueiʹtet õõudâs äuʹǩǩeed ouddmiârkkân vuuʹd spoort ooudâsviikkmõʹšše tääʹssärvvsânji õhttsažtuâjast jeeʹres tuåimmjivuiʹm. Kooʹddi ǩiõččâmvueʹjj kaartʼtõõzzin di sääʹmnuõri mainstâttmõõžžin lij vuåǯǯum noorrâd kaallâš teâđ spoort sââʹjest da vueiʹttemvuõđin sääʹmvuuʹdest.

Poodd aalǥâst taʹrjjeemnalla lij kååʹff. Mättʼtõs- da kulttuurministeria pâʹjjtaʹrǩǩeei Sari Virta maainast saakkvuârstes ǩiõččâmvueʹjjid sääʹmvuuʹd spoʹrtte da spoort staarjõõttmõʹšše. Jeeʹres saakkvuârid kuulât Lapin Liikunta-rõ:st, Sääʹmteeʹǧǧin da Sääʹmteeʹǧǧ Nuõrisuåvtõõzzâst, Sportt da meertiõrvâsvuõđ ooudâsviikkâmfoond LIKES:st (Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö) da pääikla sporttsieʹbrin da organisaatioin.

Iʹlmmtõõttmõš:

Podd lij äävai da määusteʹmes pukid ääʹššest peersteeʹjid. Iʹlmmtõõttmõš 23.9.2020 mõõneeʹst, https://link.webropolsurveys.com/S/1FFFF46F078E09C1

Poʹdde vuäitt vuässõõttâd še ougglõsõhttvuõđin. Koronasââʹjj diõtt podd vueiʹtet vueiʹtlvânji riâššâd še obbnes ougglõsõhttvuõđin (zoom).

Mij kåittap taʹrjjeed nuʹtt staani jäällmõõžžid poʹdde, ko vueiʹtlvaž. Sajoozzâst raajât epidemia diõtt tuâsttamtuåimid veʹrǧǧneǩmieʹrrõõzzin: Čiistummuš tueʹjjeet viõkkšubun, ǩiõttdesinfiâʹsttemaunnâz lie vuäǯǯamnalla da sååbbarsââʹjj lij sâllai. Raukkâp hoʹhssjed staankõõskid di ââʹnned huõl ǩiõtt- da koossâmhygieniast. Jiõk tâma puäʹđ šõddmõʹšše jõs leäk puõcci. Šõddmõõžž vuässõõttji mieʹrr lij rajjuum da tiuddeep paaiʹǩid iʹlmmtõõttâmjiârǥ mieʹldd. Lââʹzzteâđ:

Sääʹmteʹǧǧ, nuõripiisar, Elli-Marja Hetta, teʹl. 050 382 5179

elli-marja.hetta(at)samediggi.fi


Lapin Liikunta rõ, seäʹbrrõõudâsviiǥǥi Suvi Karusaari, teʹl. 040 847 1321

suvi.karusaari(at)lapinliikunta.fi